Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov svetov KS za volitve članov svetov KS

30. 8. 2002 22