Sklep o dopolnitvi Sklepa o prepovedi kurjenja v naseljih in v naravnem okolju na območju občine Vipava

23. 3. 2020 27