Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010

11. 8. 2010 34