Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika RS v letu 2007

13. 8. 2007 36