Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

15. 4. 2004 18